Skip to content ↓

Estyn

Estyn is the office of Her Majesty’s Chief Inspector of Education and Training in Wales. It is a Crown body, established under the Education Act 1992. Estyn is independent of the National Assembly for Wales but receives its funding from the Welsh Government under Section 104 of the Government of Wales Act 1998.

Estyn inspects quality and standards in education and training providers in Wales.

Estyn yw swyddfa Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru. Mae’n gorff y Goron a sefydlwyd o dan Ddeddf Addysg 1992. Mae Estyn yn annibynnol ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru ond mae’n derbyn ei gyllid gan Lywodraeth Cymru o dan Adran 104 Deddf Llywodraeth Cymru 1998.

Mae Estyn yn arolygu ansawdd a safonau mewn darparwyr addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Contact Us

Main Rd, Cadoxton, Aberdulais, Neath SA10 8DB

01639 634700